Vedtægter for Pårup Borger og Idrætsforening.

§1 Foreningens formål er at medvirker til idrættens fremme og at varetage Pårup bys interesser. Foreningen er hjemmehørende i Ikast kommune.

§2 Alle kan optages i foreningen, enten som aktiv eller passiv.

§3 Rengskabsåret er fra 1/1 – 31/12

§4 Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned, og indkaldelse til denne, skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal averteres i Engesvang Avis. Dagsordren skal indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Udvalgsberetninger

4.       Fremlæggelse af regnskab

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.       Valg af revisorer og suppleanter

7.       Nedsættelse af udvalg

8.       Fastsættelse af kontingent for det kommende år

9.       Behandling af indkomne forslag.

10.   Eventuelt.

§5 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som bliver indvalgt på generalforsamlingen for en 2 årig periode. Der afgår skiftevis 2 og 3. genvalg kan finde sted, dog kan et medlem blive fritaget i lige så lang tid som han har fungeret. Formand og kasserer vælges af bestyrelsen. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig. Alle afstemninger foretages skriftligt.
Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen, samt 2 revisorer. Aktive medlemmer over 14 år har stemmeret. Kun medlemmer over 18 år kan indvælges i bestyrelsen. Ægtefæller kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig.

6§ Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når en trediedel af medlemmerne forlanger det. Hvis der fremlægges forslag til ændringer af love og vedtægter kræves der et flertal på to trediedel af de fremmødte, for at forslaget kan vedtages.

§7 Et medlem som har bragt foreningen i vanry, eller har optrådt usportsligt, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen, for kortere eller længere tid. Straffen kan dog appeleres til førstkommende generalforsamling.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde love, som er vedtaget af de respektive forbund foreningen er tilsluttet.
Opløsning af foreningen kan og skal ske, når mindst tre fjerdedel af samtlige medlemmer stemmer derfor på en lovlig indvarslet generalforsamling. Eventuelle midler anvendes da i velgørende øjemed.

                             Således vedtaget på stiftende generalforsamling pårup den 7/4 1976

                             Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22/3 1979.

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Brunsvig-bst
  • XL-Bording
  • Adapt Transportbånd & remme
  • stigeteknik
  • Pårup Montage
  • Dan sweep
  • Kayerødes Køreskole
  • Jysk Malerirestaurering
  • TB Bogføring